Blue Flower

 

PrijsDuoCS

DUOCS®is een combinatietussen tweemaïsrassenmet dezelfdevroegheid, metspecifieke en aanvullendezetmeel.DUOCS® biedt eenhoge kwaliteitkuilmaïs,en een hogemelkgift, zeer goedgewaardeerd doormelkkoeien.

De tweevariëteiten vanDUOCS® zijnstrenggeselecteerd op hunagronomischeeigenschappen (opbrengst, opslagweerstand, ...)en vooral, voor hunvoedings- enspijsverteringcomplementariteit.

Als onderdeel vanCaussadeSemencesnetwerk,hebben we sinds 2001 onderzoekop dierengedaan, watons in staat steltom meerover de voedsel prestatie te weten,deze metingen entests werdenuitgevoerdin de melkveehouderijen op onderzoekstations.

Sinds 2006 hebbenhonderdenveehouders,met als doelhet vergroten van hunvoervoorraad,er voor gekozen omDUOCS®te laten groeien.

Hoogsteopbrengst...en de tevredenheidvan silo totmelktank!

De belangstellingvoor melkkoeienvanhet DUOCS® Conceptis sterk gegroeidals gevolg vande behaalde resultaten opboerderijen.

Klik op de afbeelding om de folder te downloaden.

Duo CS